Ποιοί θα αποτελέσουν ΣΥΝΤΟΜΑ την παραφυάδα του ΣΥΡΙΖΑ ?

Η συνταγή μας είναι ΠΛΕΟN γνωστή. Απο ένα κυρίως Κομμα
αναδύεται μιά νέα Κομματική ΠΑΡΑΦΥΑΔΑ η οποία είτε έχει
σκοπό να διαλύσει το κυρίως Κομμα ή να το προστατεύσει
απο διαρροή. Στην προκείμενη περίπτωση, πιστεύω οτι θα
τροφοδοτηθεί με ευρω-μάρκα ή με ευρω-δολλάρια και θα
δημιουργηθεί για να διασπάσει ή να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ.
Και με τους πεινασμένους των συνιστωσών, είναι ΕΥΚΟΛΟ!
ΝΑΤΟ, Αμερική, Ε.Ε., ΟΗΕ, δεν θέλουν ΣΥΡΙΖΑ με τίποτε.
Μου φαίνεται οτι η πρόβλεψη του Τράγκα βγαίνει αληθινή.
Η κρίση θα "φάει" 6-7 Ελληνικές Κυβερνήσεις.

Who gonna apart SOON the offshoot of SYRIZA ?
The recipe to us is very well known. From one political
party rises a new political OFFSHOOT that as a goal has
to dissmantle the main Party or to protect it from leaks.
In the specific case, i believe that will be founded by
euro-mark or euro-dollar and it will be created with the
purpose to destroy SYRIZA for good or to break it in parts.
And with the hungry persons of it's parts, ITS TOO EASY!
NATO, USA, EU, UN, they dont want SYRIZA by any means.
Seems that the foresee of Tragas will come true. This
crisis will "consume" 6-7 Hellenic Governments.

Δεν υπάρχουν σχόλια: