Ρωσσία, ελευθέρωσε τους Έλληνες - Россия, освободил греков.

Αυτό το κτήριο ΣΥΝΕΧΩΣ προδίδει τους Έλληνες.
Ρωσσία, ελευθέρωσε τους Ελληνες με 1 ICBM!
Εμείς οι Ελληνες Πολίτες θα σου
τον πληρώσουμε με μεγάλη χαρα! 
Ρωσσία και Πούτιν πρόσεχε την πλάτη σου,
γιατι όταν θα κατέβεις κάτω,
η Κινα θα σε προδώσει για την Σιβηρία.

This building CONSTANTLY betrays the Greeks.
Russia, free Hellenes with 1 ICBM!
We the Hellenes Citizens we will
pay you for this with pleasure! 
Russia and Putin watch out your back
because once you will go down,
China will betray you for Siberia.

Это здание ПОСТОЯННО предает греков.
Россия бесплатные эллины 1 х МБР! 
мы, эллины Граждане мы
платить вам за это с удовольствием! 
Россия и Путин следить спину
потому что как только вы спуститесь,
Китай предаст вас в Сибирь.

Δεν υπάρχουν σχόλια: