ΝΑΙ στις "μονομερείς ενέργειες" ενός ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

Αφού και οι Αριστεροί αντιμετώπισαν χοντρό πρόβλημα
στο "ποιός τελικά διοικεί αυτόν τον τόπο", φαίνεται
ξεκάθαρα οτι όλες οι προηγούμενες Κυβερνήσεις, είτε
μας πούλησαν, ή ήταν παντελλώς ανίκανοι & προδότες!
Ομως, το οτι μας έχουνε φορτώσει σαν τα ζώα σε ενα
τρελλό φορτηγό και δέν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε
να αντιδράσουμε αλλα και ούτε να γνωρίζουμε που μας
πάνε, έγινε ΟΡΑΤΟ. Οπως ΟΡΑΤΟ είναι και το κύρρος
μας απο το πώς μας αντιμετωπίζουν οι εφευρέτες της
ΕΟΚ, ΕΕ, ΕΥΡΩ, ΔΝΤ και ποιός διοικεί τελικά αυτό το
ζώον που ονομαζεται "Ευρωπαϊκή Ενωση" και μπούρδες!

Είμαι ικανοποιημένος για το οτι απεκαταστάθηκαν οι
σχέσεις της Ελλάδος με την Ρωσσία έστω και μερικώς.
Αυτό θα λειτουργήσει σαν μία βάση επάνω στην οποία
όποια Κυβέρνηση κι εάν υπάρχει στην Ελλάδα, θα έχει
στην διάθεσή της εναν νέο χώρο-διέξοδο να κινηθεί
και να αναπτυχθεί, τουλάχιστον αντιμετωπιζόμενη με
σεβασμό που αρμόζει σε ένα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
που όλοι εμείς οι Ελληνες επιμένουμε ακόμη οτι έχουμε.
Και θα έχουμε εαν καταφέρουμε να γίνουμε ο "αγωγός"
που θα παρέχει ενέργεια στην Ευρώπη κρατώντας στην
Ελληνική ιδιοκτησία ΔΕΗ και άλλους οργανισμούς που
ασχολούνται με πάσης φύσεως ενέργεια εντός Ελλάδος.
Αυτό φοβουνται στας Ευρώπας, "Μονομερείς ενέργειες"
που τυγχόν λάβουμε για το δικό μας καλό και μέλλον.

Το ενδιαφέρον της Ρωσσίας για τον γεωγραφικό χώρο
στον οποίο βρίσκεται η χώρα μας, αργά ή γρήγορα θα
εκδηλωθεί με διάφορες συνεργασίες οι οποίες και θα
καταλήξουν σε Στρατιωτική - Επιστημονική ΣΥΜΜΑΧΙΑ.
Αυτή η κατάληξη θα είναι εφικτή μόνον εάν εμείς θα
έχουμε αποδεσμευθεί απο ΕΕ, ΕΥΡΩ, ΔΝΤ, ΝΑΤΟ κτλ.
Ήδη αυτή η κατάληξη δυναμιτίσθηκε και αποφεύχθηκε
εξ αιτίας της Μπακογιάννη (ΥΠ.ΕΞ αντιπυραυλικη) και
του Αβραμόπουλου (ΥΠ.ΕΘ.Α αντιπυραυλικη = οχι ΠτΔ)
 που με τις αποφάσεις τους αυτές απομάκρυναν την Ελλάδα
απο την Ρωσσία μειώνοντας τον φόβο η Ελλάδα να
"ξεκολλήσει"
και να βρεθεί σε μιά άλλη "αγκαλιά" εκτός Συμμάχων.

Δεν λέω οτι και η Ρωσσία δεν είναι μιά αγκαλιά, αλλα
Ρωσσοι και Κινέζοι δεν μας έχουν υπονομεύσει όπως οι
"Σύμμαχοι". Μας σέβονται παραδοσιακά και δεν θα μας
αντιμετωπίσουν (εκτός εάν είμαστε όντως βλαμμένοι)
με την στάση και το ύφος που όλοι είδαμε απο αυτά
τα κουστουμάτα μοχάρια και γουρούνια της ΕΕ.
 Πρέπει να αποκτήσουμε ξανά το δικαίωμα να αποφασίζουμε
εμείς εάν θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε και όχι η Γερμανική
βουλή ή ο κάθε σωματικώς/πνευματικώς ανάπηρος.

Το δικό μας μέλλον βρίσκεται στο δικό μας δικαίωμα
και αυτό ας το ονομάσουν όπως θέλουν τα ευρω-βόδια.
ΝΑΙ στις "μονομερείς ενέργειες" ενός ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.


YES to the "unilateral actions" of an INDEPENDENT NATION.

From the time that even the Left party faced big problem
to "whom is that rule this land", seems very clear that
all previous Goverments, or they just sell us or they was
completely incapable and traitors!
But, it is visible that they have load us like animals in
a crazy truck and we have no right to speak or to react
and not even to know where they leading us. As visible is
our value because of how the the inventors of EFE, EU,
EURO, IMF are behave to us and finally, who rule that
animal that called "European Union" and such bullshits!

I am satisfied while the rellations between Greece and
Russia somehow they were "repaired" even at this level.
This will act as a base to be used from every no matter
Greek Goverment as it will offer a new space-solution
to move and prosper, at least with the value of an
INDEPENDENT NATION that we all Greeks still believe
that we own.
And we can make this to happen if we become
"a pipe" of energy that will supply Europe by keeping
under Greek ownership DEH and all other organizations
that deal with every kind of energy inside Greece.
This is what they fear in Europe that we may decide
for our own good and future: "unilateral actions".

Russian interest for the Geographical sector that happens
Greece to exists, soon or later will be reveal in the form
of many and different kind of cooperations that will lead
to a common Military - Scientific ALLIANCE.
This result will be possible to happen once and if we have
been released for good from NATO, EU, EURO, IMF etc.
This solution was avoided in fact it was provocated recently
because of Dora Bakogianni and Avramopoulos that signed the
anti-missile shield against Russia and by this action they
repeled Greece from a closer contact with Russia by minimize
the fear that may Greece could be "detached" and be attached
to another "armful" other than this of the "Allies".

I am not saying that Russia is not an armful, but Russians
and Chinese they have never provocate us as our "Allies" have
done they respect us traditionaly and they will not deal with
us (unless indeed we are stupids) by the way, as we all have
see lately, of those European calves and pigs in costumes.
We have to regain our right to decide if we live or not and
not the German Parliament or the every in mind/in body amputee.

Our future is located in our own right,
no matter how those euro-calves call it.
YES to the "unilateral actions" of an INDEPENDENT NATION.

Δεν υπάρχουν σχόλια: